Tiếng Việt

ILAC là Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm quốc tế hoạt động dựa trên chuẩn mực ISO/IEC 17011 và thực hiện công nhận cho các phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025, phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189 và các tổ chức giám định theo ISO / IEC 17020.

Công nhận là sự đánh giá độc lập của các tổ chức đánh giá sự phù hợp dựa trên các tiêu chuẩn được thừa nhận để tiến hành các hoạt động cụ thể nhằm đảm bảo sự công bằng và năng lực. Thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, chính phủ, các bên giám sát và người tiêu dùng có thể tin tưởng vào kết quả kiểm tra và hiệu chuẩn, kết quả giám định và chứng nhận được cung cấp.

Các cơ quan công nhận được thiết lập ở mỗi quốc gia với mục đích giám sát năng lực của các tổ chức đánh giá sự phù hợp. Các cơ quan công nhận được đánh giá năng lực dựa trên các cuộc đánh giá đồng đẳng khi tham gia ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau giữa các tổ chức công nhận khu vực và quốc tế để chứng minh năng lực của họ. Các cơ quan công nhận sẽ thực hiện đánh giá và công nhận cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp dựa trên các tiêu chuẩn có liên quan.

Các thỏa ước hỗ trợ cho việc cung cấp các dịch vụ như cung cấp thực phẩm an toàn và nước uống sạch, cung cấp năng lượng, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và xã hội hoặc duy trì môi trường không bị ô nhiễm. Ngoài ra, các thỏa thuận đó cũng tăng cường sự chấp nhận các sản phẩm và dịch vụ xuyên quốc gia, từ đó tạo ra một khuôn khổ hỗ trợ thương mại quốc tế thông qua việc loại bỏ các hàng rào kỹ thuật.

ILAC giám sát hoạt động công nhận trong các lĩnh vực hiệu chuẩn, thử nghiệm, xét nghiệm y tế và giám định và IAF giám sát các hoạt động công nhận trong các lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý, chứng nhận hệ thống sản phẩm, dịch vụ, con người và các chương trình đánh giá sự phù hợp khác. Hai tổ chức ILAC và IAF cùng hợp tác và nỗ lực để đẩy mạnh hoạt động công nhận và đánh giá sự phù hợp trên phạm vi toàn cầu.

ILAC và IAF đồng thời cũng quản lý các thỏa ước khu vực thông qua việc thừa nhận vai trò của các tổ chức hợp tác khu vực nếu tuân thủ theo đúng quy định của ILAC và IAF. Các tổ chức hợp tác khu vực đã được ILAC và IAF thừa nhận cũng sẽ đồng thời đại diện cho Ủy ban điều hành của ILAC và IAF để tiến hành các hoạt động công nhận trong khu vực. Có thể liệt kê một số tổ chức hợp tác khu vực đã được ILAC và IAF thừa nhận như EA ở Châu Âu, APAC ở châu Á-Thái Bình Dương, IAAC ở châu Mỹ, AFRAC ở châu Phi và ARAC ở các nước Ả Rập, ngoài ra, tại khu vực Nam Phi,  SADCA cũng đang nỗ lực để sớm trở thành một tổ chức hợp tác khu vực được ILAC IAF thừa nhận trong tương lai gần.

Quý vị quan tâm có thể tải và tham khảo thêm các tài liệu tiếng Việt miễn phí theo liên kết dưới đây

 

Brochures

Hoạt động công
nhận: Tạo thuận
lợi hóa thương
mại thế giới

- Accreditation: Facilitating
world trade
Hoạt động công
nhận: Hỗ trợ thực
phẩm an toàn và
nước uống sạch
- Supporting Safe Food
and Clean Drinking Water
Tại sao phải sử
dụng phòng thí nghiệm
được công nhận

- Why Use An Accredited
Laboratory?
Các phòng thí nghiệm
được công nhận đem
lại lợi ích gì cho
Chính phủ và các cơ
quan quản lý?
- How Does Using an
Accredited Laboratory Benefit
Government & Regulators?
Lợi ích của việc
được công nhận

- The Advantages of
Being Accredited
Lợi ích của các
phòng thí nghiệm
tham gia vào các chương .
trình thử nghiệm thành thạo
- Benefits for Laboratories
Participating in Proficiency
Testing Programs
Tại sao phải sử
dụng tổ chức giám
định được công nhận?

- Why use an accredited
inspection body

 

The translations were arranged with support from the APAC-PTB “Strengthening Accreditation Networks in Asia Pacific” (SANAP) project.

`