ไทย

ILAC เป็นองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO / IEC 17011 และมีส่วนร่วมในการรับรองหน่วยตรวจสอบและรับรองด้านห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (ตามมาตรฐาน ISO / IEC 17025) ห้องปฏิบัติการทดสอบ (ตามมาตรฐาน ISO / IEC 17025) ห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์ (ตามมาตรฐาน ISO 15189) และหน่วยตรวจ (ตามมาตรฐาน ISO / IEC 17020)

การรับรองระบบงานเป็นการประเมินความสามารถของหน่วยตรวจสอบและรับรองอย่างอิสระให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อดำเนินกิจกรรมเฉพาะให้แน่ใจว่ามีความเป็นกลางและความสามารถ  หน่วยงานภาครัฐ ผู้จัดหาและผู้บริโภคจะมีความมั่นใจในผลการสอบเทียบและผลการทดสอบ รายงานการตรวจ และการรับรองที่ได้รับด้วยการใช้มาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ

หน่วยรับรองระบบงานที่จัดตั้งขึ้นในประเทศต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยตรวจสอบและรับรองจะถูกกำกับดูแลโดยหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย หน่วยรับรองระบบงานที่ผ่านการประเมินว่ามีความสามารถโดยองค์กรที่เท่าเทียมกันและลงนามในข้อตกลงระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ หน่วยรับรองระบบงานเหล่านี้จะประเมินและให้การรับรองหน่วยตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงนี้สนับสนุนการให้บริการระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติเช่น การจัดหาอาหารที่ปลอดภัยและน้ำดื่มที่สะอาด จัดหาพลังงาน การส่งมอบการดูแลสุขภาพและสังคม หรือคงสภาพแวดล้อมที่ปลอดมลพิษ  นอกจากนี้ข้อตกลงดังกล่าวยังช่วยยกระดับการยอมรับผลิตภัณฑ์และบริการข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ข้อตกลงนี้จึงเป็นกรอบในการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศผ่านการขจัดอุปสรรคทางเทคนิค

ข้อตกลงระหว่างประเทศที่จัดการโดย ILAC ในการรับรองระบบงานด้านการสอบเทียบ การทดสอบ การทดสอบทางการแพทย์ และการตรวจ  และ IAF ในการรับรองระบบงานด้านระบบการจัดการ ผลิตภัณฑ์ บริการ บุคลากรและโปรแกรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันในการตรวจสอบและรับรอง ทั้งสององค์กร ILAC และ IAF ทำงานร่วมกันและประสานงานความร่วมมือเพื่อขยายการรับรองระบบงานและการตรวจสอบและรับรอง ทั่วโลก

การดำเนินงานในระดับภูมิภาคโดยการจัดการขององค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาคที่เป็นที่ยอมรับซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง ILAC และ IAF  ความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับนั้นมีคณะกรรมการบริหารของ ILAC และ IAF ร่วมอยู่ด้วย ILAC ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานประสานงานระดับภูมิภาคที่เป็นที่รู้จักซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง EA ในยุโรป, APAC ในเอเชียแปซิฟิก, IAAC ในอเมริกา, AFRAC ในแอฟริกาและ ARAC ในภูมิภาคอาหรับ นอกจากนี้ SADCA ในแอฟริกาใต้ยังทำงานเพื่อมุ่งสู่ภูมิภาคที่เป็นที่รู้จัก

สามารถดาวน์โหลดแผ่นพับข้อมูลเป็นภาษาไทยโดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

 

Brochures

ประโยชน์ของการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญสำหรับห้องปฏิบัติการ-Benefits for
Laboratories participating
in Proficiency Testing
Programs_Thai
การใช้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
ให้เกิดประโยชน์กับรัฐบาลและหน่วยกำกับดูแล
-How does using an
Accredited Laboratory
benefit Government and
Regulators_Thai
ข้อได้เปรียบของการได้รับการรับรอง-The advantages of
being Accredited_Thai
ทำไมต้องใช้ห้องปฏิบัติการทีได้รับการรับรอง-Why use an
Accredited Laboratory
_Thai
ทำไมจึงใช้หน่วยตรวจที่ได้รับการรับรอง-Why use an
Accredited Inspection
Body_Thai

 

The translations were arranged with support from the APAC-PTB “Strengthening Accreditation Networks in Asia Pacific” (SANAP) project.

`