• Welcome Guest
  • white bg

 

ILAC הוא הארגון הבינלאומי לגופי הסמכה הפועלים בהתאם לתקן ISO / IEC 17011, המעורב בהסמכה של גופי הערכת תאימות כולל מעבדות כיול (באמצעות ISO / IEC 17025), מעבדות בדיקה (באמצעות ISO / IEC 17025), מעבדות בדיקה רפואיות (באמצעות ISO 15189) וגופי בדיקה (באמצעות ISO / IEC 17020).

הסמכה הינה הכרה בכשירותם המקצועית ובחוסר משוא פנים של ארגונים המבצעים פעילות בלתי תלויה של בדיקות, כיולים או פיקוח, בהתאם לתקנים בינלאומיים מוכרים, . באמצעות יישום תקנים לאומיים ובינלאומיים. הממשלה, רוכשי השירותים והצרכנים יכולים להיות בטוחים ולהסתמך על דיווחי הכיול, תוצאות הבדיקה, דוחות הבדיקה ואישורי הפיקוח של ארגונים מוסמכים.

גופי ההסמכה הוקמו בכלכלות רבות, כאשר המטרה העיקרית היא להבטיח כי הארגונים המוסמכים כפופים לפיקוח על ידי גוף סמכותי. גופי ההסמכה שנבדקו על ידי גופים עמיתים רשאים לחתום על ההסדרים האזוריים והבינלאומיים המאשרים את יכולתם. גופי הסמכה אלה מעריכים ומבצעים הסמכה, קרי בוחנים כשירות מקצועית ואי משוא פנים לארגונים המבקשים הסמכה בהתאם לסטנדרטים הרלוונטיים.

ההסדרים האיזוריים והבינלאומיים תומכים במתן שירותים מקומיים או לאומיים, כגון אספקת מזון בטוח ומים נקיים, אספקת אנרגיה, אספקת שירותי בריאות וחברה או שמירה על סביבה לא מזוהמת. בנוסף, ההסדרים משפרים את קבלת המוצרים והשירותים על פני גבולות לאומיים, ובכך יוצרים מסגרת לתמיכה בסחר בינלאומי באמצעות הסרת חסמים טכניים.

ההסדרים הבינלאומיים מנוהלים על ידי ILAC בתחומי הכיול, הבדיקות, הבדיקות הרפואיות. הסמכה לפיקוח מנוהלת על ידי IAF בתחום מערכות הניהול, המוצרים, השירותים, כוח האדם ותוכניות דומות אחרות של הערכת התאמה. שני הארגונים, ILAC ו IAF, פועלים יחד ומתאמים את מאמציהם לשיפור הסמכה והערכת התאימות ברחבי העולם.

ההסדרים האזוריים מנוהלים על ידי גופי שיתוף הפעולה האזוריים המוכרים הפועלים בהרמוניה עם ILAC ו IAF. שיתוף הפעולה האזורי המוכר מיוצג גם בוועדות המנהלות של ILAC ו IAF.

ILAC פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם גופי שיתוף הפעולה האזוריים המוכרים בתחום ההסמכה, ובמיוחד EA באירופה, APAC באסיה פסיפיק, IAAC באמריקה, AFRAC באפריקה ו- ARAC באזור הערבי. בנוסף, SADCA בדרום אפריקה פועלת גם לקראת הפיכתה לאזור מוכר.

חוברות מידע חינם ניתן להוריד מאתר ILAC על ידי לחיצה על הקישורים שלהלן.

חוברות

ILAC_B1_05_2011_Hebrew_Rev.Why use a Acc LabILAC_B9_11_2011_Hebrew_Rev. Medical LabsILAC_B3_05_2012_Hebrew_Rev.How does using AL benefit GovILAC_B12_11_2012_Hebrew_REV.How does accredited inspection benefit_Govt
מדוע לקבל שרות ממעבדה מוסמכת - Why use an Accredited Laboratory?תקן ISO 15189 להסמכת מעבדות רפואיות - ISO 15189 Medical Laboratory Accreditationכיצד מועיל השימוש בשרותי מעבדה מוסמכת לממשלה ולגופים רגולטוריים - How does using an Accredited Laboratory benefit Government and Regulators?כיצד מועיל פיקוח מוסמך לממשל ולגופים רגולטוריים - How does Accredited Inspection benefit Government and Regulators?
 

 

 

`