• Welcome Guest
  • white bg

Search Results for: '陕西传媒网外推工具495455411( q)仰...wjn16y..khi'

Tiếng Việt

Tiếng Việt ILAC là Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm quốc tế hoạt động dựa trên chuẩn mực ISO/IEC 17011 và thực hiện công nhận cho các phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025, phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189 và các tổ chức giám định theo ISO / IEC 17020.